کتابخانه الکترونیک

قوانین، آئبن‌نامه‌ ها، شیوه‌نامه‌ها

شیوه نامه دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کمیته آموزش

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1399/08/18

شیوه نامه های آموزشی کمیته صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :دوازدهم
تاریخ انتشار :1399/11/16

اصول و مبانی مربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/08/17

آیین‌نامه حق‌الزحمه عوامل اجرایی 1400

نویسنده :کمیته آئین نامه ها
ویرایش :1400
تاریخ انتشار :1400/12/25

اینفوگرافی دوره‌های آموزشی فدراسیون

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1398/12/20

آئین‌نامه کمیته آموزش

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :
تاریخ انتشار :1395/12/20

آئین‌نامه مربی راهنمایان کوهستان سطح باشگاه

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/11/25

قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی 2022

نویسنده :کمیته مسابقات و لیگ
ویرایش :
تاریخ انتشار :1401/04/08

شیوه نامه مسابقات صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته مسابقات و لیگ
ویرایش :هشتم
تاریخ انتشار :1399/03/03

شیوه ارزشیابی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1397/12/18

شیوه نامه برنامه های برون مرزی فدراسیون کوه نوردی

نویسنده :کمیته هیمالیانوردی
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1398/02/17

قوانین و مقررات مسابقات یخ نوردی 2019

نویسنده :کمیته مسابقات و لیگ
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1398/03/29

قوانین مسابقات یخ نوردی 2020 UIAA

نویسنده :کمیته مسابقات و لیگ
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1398/06/08

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

نویسنده :کمیته مسابقات و لیگ
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1398/08/11

شیوه نامه برگزاری مسابقات دوی کوهستان

نویسنده :کمیته مسابقات و لیگ
ویرایش :نهم
تاریخ انتشار :1401/03/10

شیوه نامه برگزاری کارگاه آموزشی کوهپیمایی همگانی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1398/09/19

شیوه نامه های دوره های غارنوردی

نویسنده :کمیته غارنوردی
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1395/06/01

درآمدی بر اصول و مبانی ایمنی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/08/25

شیوه نامه کمیته پناهگاه ها

نویسنده :کمیته پناهگاهها
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1399/09/18

شیوه نامه آموزشی صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :دوازدهم
تاریخ انتشار :1399/11/16

قوانین فدراسیون بین المللی دوی کوهستان

نویسنده :کمیته مسابقات و لیگ
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1401/03/07

آیین نامه شرح وظایف ناظرین کارگاه‌های آموزشی

نویسنده :-
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1400/01/02

آخرین ویرایش آیین نامه کمیته آموزش

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :تابستان 1400
تاریخ انتشار :1400/05/23

درآمدی براصول و مبانی مربیگری

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1400/08/25

فرم راهنمای صعود

نویسنده :
ویرایش :مرداد 1401
تاریخ انتشار :1401/05/25

برف‌ و یخ

کارآموزی برف

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :هشتم
تاریخ انتشار :1398/01/06

پیشرفته برف

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :پنجم
تاریخ انتشار :1398/01/06

آبشار یخی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/10/09

مربیگری درجه 3 برف و یخ

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :ششم
تاریخ انتشار :1397/04/09

پزشکی کوهستان

جزوه مقدماتی پزشکی کوهستان ویژه کارآموز

نویسنده :کمیته پزشکی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1397/05/15

طرح درس مقدماتی پزشکی کوهستان ویژه مدرسان

نویسنده :کمیته پزشکی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1397/05/15

جستجو و نجات

طرح درس مبانی جستجو و نجات در کوهستان

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1399/05/22

طرح درس نجات فنی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :تابستان 1401
تاریخ انتشار :1401/06/19

مدیریت بحران

نویسنده :مهدی داورپور
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/09/13

حفظ محیط کوهستان

حفظ محیط کوهستان

نویسنده :کمیته حفظ محیط کوهستان
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1396/08/17

شیوه نامه مسیر سبز کوهستان

نویسنده :
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1399/09/12

جزوه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان

نویسنده :کمیته حفظ محیط کوهستان
ویرایش :خرداد 1401
تاریخ انتشار :1401/04/12

دره نوردی

طرح درس دوره دره پیمایی

نویسنده :بخش دره نوردی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/07/06

طرح درس دوره پیشرفته دره نوردی

نویسنده :بخش دره نوردی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/07/06

طرح درس دوره کارآموزی دره نوردی

نویسنده :بخش دره نوردی
ویرایش :تابستان 99
تاریخ انتشار :1399/01/01

راهنمایان کوهستان

شیوه نامه مربی راهنمای کوهستان سطح باشگاه

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/11/25

سنگنوردی طبیعت

کارآموزی سنگنوردی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :نهم
تاریخ انتشار :1396/08/24

پیشرفته سنگنوردی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1396/08/24

دیواره نوردی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/08/24

مربیگری درجه 3 سنگ نوردی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :نهم
تاریخ انتشار :1397/04/09

شیوه نامه اصول و مبانی رول کوبی و ری بولت

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/04/08

صعودهای ورزشی‌( سنگ‌نوردی داخل سالن)

کارآموزی صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1397/05/14

پیشرفته صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :چهارم
تاریخ انتشار :1397/05/14

طراحی درجه 3 صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :چهارم
تاریخ انتشار :1397/05/14

تاریخچه سنگ‌نوردی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1398/04/24

شیوه نامه آموزش همگانی صعودهای ورزشی

نویسنده :کمیته صعودهای ورزشی
ویرایش :چهارم
تاریخ انتشار :1400/11/13

غارنوردی و غارشناسی

غارپیمایی

نویسنده :کمیته غارنوردی و غارشناسی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/08/24

پیشرفته غارنوردی

نویسنده :کمیته غارنوردی و غارشناسی
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1399/06/05

نجات در غار

نویسنده :کمیته غارنوردی و غارشناسی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/08/24

زمین شناسی و کارست

نویسنده :کمیته غارنوردی و غارشناسی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1396/08/24

نقشه برداری غار

نویسنده :کمیته غارنوردی و غارشناسی
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1396/08/24

کارآموزی غارنوردی

نویسنده :کمیته غارنوردی
ویرایش :دهم
تاریخ انتشار :1398/07/20

سندرم هارنس در غارنوردان

نویسنده :کمیته غارنوردی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1401/04/05

حوادث غارنوردی

نویسنده :دکتر مسعود حمیدی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1401/04/05

بیماریهای مهم در غارنوردان

نویسنده :کمیته غارنوردی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1401/04/05

اقدامات پزشکی در حوادث غارنوردی

نویسنده :کمیته غارنوردی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1401/04/05

کوه‌پیمایی

کارآموزی کوه پیمایی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :یازدهم
تاریخ انتشار :1398/04/18

مربیگری درجه کوه پیمایی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :هشتم
تاریخ انتشار :1398/04/19

طرح درس کارگاه آموزشی کوهپیمایی همگانی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1398/09/19

کوه‌نوردی با اسکی

کارآموزی کوه نوردی با اسکی

نویسنده :کمیته کوه نوردی با اسکی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1397/10/26

طرح درس پیشرفته کوهنوردی با اسکی

نویسنده :کمیته کوهنوردی با اسکی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/09/01

شیوه نامه کوهنوردی با اسکی

نویسنده :کمیته کوهنوردی با اسکی
ویرایش :آبان 1400
تاریخ انتشار :1400/09/03

آیین نامه دوره های کوهنوردی با اسکی

نویسنده :کمیته کوهنوردی با اسکی
ویرایش :آبان 1400
تاریخ انتشار :1400/09/03

ناوبری

نقشه خوانی و کار با قطب نما

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1399/05/14

GPSکارگاه آموزشی

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1396/08/23

دوره پیشرفته ناوبری (کار با GPS)

نویسنده :بخش ناوبری کمیته آموزش
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1399/12/26

هواشناسی کوهستان

هواشناسی کوهستان

نویسنده :کمیته آموزش
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1399/07/22

هیمالیانوردی


استعدادیابی

شیوه نامه اخذ آزمون های استعدادیابی و استعدادپروری

نویسنده :کمیته استعدادیابی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/04/16

طرح سیمرغ کوههای ایران

شیوه نامه سیمرغ کوه های ایران

نویسنده :دبیرخانه طرح سیمرغ
ویرایش :سوم
تاریخ انتشار :1399/08/26

مخاطره شناسی طبیعی کوه های طرح سیمرغ کوه های ایران

نویسنده :
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/06/22

همگانی

شیوه نامه اجرایی آموزش کوهپیمایی همگانی

نویسنده :کمیته همگانی
ویرایش :اول
تاریخ انتشار :1399/08/14

شیوه نامه برگزاری دوره های بد محلی و جستجوگر محلی

نویسنده :کمیته همگانی
ویرایش :دوم
تاریخ انتشار :1401/06/29

نشریه صعود

نشریه صعود شماره 1

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 2

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 3

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعودشماره 4

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 5

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 6

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 7

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه های صعود شماره 8 و 9

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه های صعود شماره 10 و 11

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 12

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 13

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 14

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 15

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 16

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 17

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

نشریه صعود شماره 18

نویسنده :کمیته روابط عمومی
ویرایش :
تاریخ انتشار :1400/04/23

مدال آوران فدراسیون

مدال آوران سال 1392

نویسنده :دبیرخانه فدراسیون
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1398/10/23

مدال آوران سال 1394

نویسنده :دبیرخانه فدراسیون
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1399/12/20

مدال آوران سال 1393

نویسنده :-
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1399/12/20

مدال آوران سال 1395

نویسنده :دبیرخانه فدراسیون
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1399/12/20

مدال آوران سال 1396

نویسنده :-
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1399/12/20

مدال آوران سال 1397

نویسنده :-
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1399/12/20

مدال آوران سال 1398

نویسنده :دبیرخانه فدراسیون
ویرایش :-
تاریخ انتشار :1399/12/20


آخرین بخشنامه ها

1401/07/11 -- تقویم جام‌های جهانی سنگنوردی در سال 1402 / فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی
1401/07/04 -- لیست های شروع و جدول زمانبندی بیستمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور / رده سنی آزاد / تهران / مهر ۱۴۰۱
1401/07/03 -- تغییر زمان برگزاری جلسه فنی بیستمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور
1401/07/02 -- به روزرسانی طرح درس نجات فنی
1401/06/30 -- لیست احکام جدید آماده تحویل/ شهریور ماه 1401
1401/06/30 -- اطلاعیه هشتمین دوره مسابقات یخ‌نوردی و درای‌تولینگ قهرمانی کشور
1401/06/29 -- شیوه نامه برگزاری دوره های بلد محلی و جستجوگر محلی کوهستان / تهیه و تدوین: کمیته همگانی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی / تیر ماه 1401
1401/06/29 -- تمدید مهلت ثبت‌نام در دوره‌های بازآموزی سنگنوردی طبیعت
1401/06/27 -- اسامی پذیرفته شدگان دوره مربی راهنمای صعودهای ورزشی (بانوان و آقایان)
1401/06/24 -- 🔴اطلاعیه نهمین دوره مسابقات دوی کوهستان (اسکای رانینگ)  قهرمانی کشور
1401/06/23 -- اسامی پذیرفته شدگان دوره طراحی سالن صعودهای ورزشی (بانوان و آقایان)
1401/06/23 -- آمار تعداد باشگاه‌ها و تعداد هیئت‌های شهرستانی فعال در پرتال فدراسیون
1401/06/22 -- دوره طراحی درجه 2 صعودهای ورزشی
1401/06/22 -- جدول رتبه بندی امتیازات 31 استان کشور در بخش جستجو و نجات در سال 1400
1401/06/21 -- اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی درجه دو دره نوردی (بانوان و آقایان)
1401/06/21 -- اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی درجه سه دره نوردی (بانوان و آقایان)
1401/06/21 -- اطلاعیه کمیته پناهگاه‌ها / محدودیت استفاده از قرارگاه رودبارک از 2 لغایت 27 مهر 1401
1401/06/21 -- پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل تیم‌های پیشگیری، جستجو و نجات هیئت‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی
1401/06/19 -- الزامات صعودها و پیمایش‌های قلل و مناطق کوهستانی خارج کشور
1401/06/19 -- آزمون ورودی مدرسی مبانی جستجو در کوهستان / خانم ها و آقایان


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها

تقویم جام‌های جهانی سنگنوردی در سال 1402 / فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی

اولین همایش ناوبری / یکشنبه 10 مهر 1401 ساعت 18 الی 21

آمار دوره های برگزار شده مقدماتی، پیشرفته و کارگاه‌های آموزشی / طی شش ماه نخست سال 1401

همایش صعود سراسری طرح سیمرغ؛ مسئولین جست و جو و نجات استان ها

گزارش تصویری / بخش دهم / سکوی قهرمانی بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور در ماده «بلدرینگ» / مردان / عکس ها: «جمال میرزایی»...

آرشیوِ پخش زنده بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی از شبکه ورزش سیما

اطلاعیه کاپ سنگنوردی آسیا؛ مانیل فیلیپین ماده «بلدرینگ»

🔴هم‌اکنون زنده ببینید ... مرحله نیمه‌نهایی ماده «بلدرینگ» مردان

گزارش تصویری / بخش هفتم / نیمه نهائی «بلدرینگ» مردان / بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور / عکس‌ها از: «کیان نادری» و «جلال میرزایی»

گزارش تصویری / بخش هشتم / بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور مرحله نهایی ماده «بلدرینگ» / آقایان / عکس‌ها از: «کیان نادری»