تماس با فدراسیون

آدرس : تهران، خیابان پاسداران، بهارستان هشتم، شماره ۱۹
کد پستی: 1958833573

تلفن: 22569996 - 22569995 - 22764500
نمابر: 22764531
ایمیل: info@msfi.ir

تماس با مسئولین
رئیس فدراسیون R.Zarei@msfi.ir
دبیر فدراسیون M.Mirnouri@msfi.ir
روابط بین الملل int@msfi.ir
دبیرخانه Dabir@msfi.ir